Minerva-protocol Corona – Wedstrijden

Minerva-protocol Corona – Wedstrijden

1. Algemene uitgangspunten

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
 • Volg de regels en aanwijzingen van de locatie waar je bent
 • blijf thuis bij klachten en laat je testen
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
 • houd 1,5 meter afstand (zie hiervoor uitzonderingen op 1,5 m afstand);
 • vermijd drukte.
 • kleedkamers en douches van sportaccommodaties kunnen gebruikt worden. Voor 18 jaar en ouder geldt, houd hierbij de 1,5 meter afstand, uitzondering tot kinderen t/m 12. Dit is per sportaccommodatie verschillen;
 • Check daarom evt bij de club waar je naar toe gaat welke maatregelen zij getroffen hebben. In gemeente Heusden geldt dezelfde maatregel als het trainen. Het advies van vv Minerva is dat iedereen in sportkleding naar de (uit)wedstrijd gaat en thuis doucht

 

2. Volleybalspecifieke uitgangspunten:

Tav vervoer:
Het advies is om vanaf 13 jaar een mondkapje te dragen wanneer personen van buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en/of bij uitwedstrijden. Volg op dit gebied vooral de overheidsregels die op dit moment gelden, zie ook het Protocol Verantwoord Sporten. Op de vraag of toeschouwers (vaak rijdende ouders) van het uit-team ook worden toegelaten op het complex van het thuisteam om hun team te steunen, wordt het volgende geantwoord: Het is aan de ontvangende vereniging om, op basis van de richtlijnen van de overheid en de veiligheidsregio, te bepalen wat mogelijk en onmogelijk is op het terrein. De verenigingen wordt geadviseerd hun lokale beleid op de eigen website te publiceren.

 

3. Tav de wedstrijden:

 • Kom al omgekleed in sportkleding naar de sporthal, zodat er voorafgaande aan de wedstrijd niet of nauwelijks gebruik gemaakt hoeft te worden van de kleedkamer
 • Schud geen handen, maar begroet de teams wel.
 • Schud geen handen en vermijd ander fysiek contact zoals high fives of knuffels
 • Vermijd hard stemgebruik
 • Het zingen van liedjes of yells is niet toegestaan
 • het is (bovendien) verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats in groepsverband te zingen of te schreeuwen.
 • na afloop van een wedstrijd/evenement kunnen toeschouwers en sporters blijven, indien buiten het veld, in de sportkantines, kleedruimtes de 1,5 meter gewaarborgd kan worden en denk hierbij aan de regels van eet- en drinkgelegenheden. Sporters die zijn uitgesport, worden hiertoe op een juiste manier begeleid   bijvoorbeeld bewegwijzering, routing of vrijwilligers);
 • Richt de tellertafel zo in dat alle betrokkenen 1,5 meter afstand kunnen houden.
 • Ontsmet je handen na het aanraken van andermans laptop/tablet
 • vv Minerva gaat er vanuit dat er schoonmaakmiddelen om de spelersbank tijdens de wedstrijd bij het wisselen van speelveld schoon te maken. De teams dienen dit zelf te doen.
 • Indien de ruimte voor reservespelers is uitgebreid om op de reservebank 1,5 meter afstand te houden, is het toegestaan de wisselzone uit te breiden.
 • Het gedrag van spelers wordt volgens de normale regels bestraft. Als aanvulling hierop is het voor spelers niet toegestaan om te schreeuwen, yells te doen of door het net naar de tegenstander te schreeuwen. Het bescheiden vieren van een punt is wel toegestaan

 

4. Coaches en overige staf

 • Alle staf en wisselspelers van 18 jaar en ouder moeten buiten het speelveld 1,5 meter afstand van elkaar houden. Houd als coach ook 1,5 meter afstand tot spelers van de ABC-jeugd.
 • Indien de 1,5 meter afstand niet kan worden gewaarborgd bij de spelersbank, is het bij uitzondering toegestaan dat teamofficials en wisselspelers plaatsnemen op stoelen of een extra wisselbank naar de wisselzone in de richting van de hoek van het speelveld.
 • Het is aan te raden om de begeleidende staf aan de rand van het veld zo klein mogelijk te houden, overige staf kan op de tribune plaatsnemen.
 • Maak bij het wisselen van speelhelft de spelersbank schoon.
 • Schud geen handen, maar begroet tegenstanders en scheidsrechter wel.
 • Zorg ervoor dat het DWF voorafgaande aan de wedstrijd vanuit huis al is ingevuld.
 • Houd bij het invullen van het DWF in de sporthal, zowel voor als na de wedstrijd, 1,5 meter afstand aan. Ontsmet je handen na het aanraken van andermans laptop/tablet.

 

5. Extra tav Spelers (vanuit nevobo)

 • Alle staf en wisselspelers van 18 jaar en ouder moeten buiten het speelveld 1,5 meter afstand van elkaar houden.
 • Indien de 1,5 meter afstand niet kan worden gewaarborgd bij de reservebank, is het bij uitzondering toegestaan dat teamofficials en wisselspelers plaatsnemen op stoelen of een extra wisselbank welke doorlopen naar de wisselzone in de richting van de hoek van het speelveld.
 • Maak bij het wisselen van speelhelft de spelersbank schoon.
 • Schud geen handen, maar begroet tegenstanders en scheidsrechter wel.
 • Het gedrag van spelers wordt volgens de normale regels bestraft. Als aanvulling hierop is het voor spelers niet toegestaan om te schreeuwen, yells te doen of door het net naar de tegenstander te schreeuwen. Het bescheiden vieren van een punt is wel toegestaan.
 • Zorg ervoor dat het DWF voorafgaande aan de wedstrijd vanuit huis al is ingevuld.
 • Houd bij het invullen van het DWF, zowel voor als na de wedstrijd, 1,5 meter afstand aan. Ontsmet je handen na het aanraken van andermans laptop/tablet.
 • Kom al omgekleed in sportkleding naar de sporthal, zodat er voorafgaande aan de wedstrijd niet of nauwelijks gebruik gemaakt hoeft te worden van de kleedkamer. Probeer zoveel mogelijk thuis te douchen.
 • Houd bij het wisselen ook de 1,5 meter afstand aan.
 • Maak gebruik van eigen materialen (bidon, handdoek) en reinig deze na afloop van de wedstrijd.
  Uitzonderingen op 1,5m afstand:
 • personen die een gezamenlijk huishouden vormen onderling;
 • de afstand tot kinderen tot en met 12 jaar: dus onderling geen afstand en ook van deze
  kinderen tot leden van andere leeftijdsgroepen;
 • personen t/m 17 jaar alleen onderling;
 • personen die sport beoefenen, voor zover het niet in acht nemen van een onderlinge afstand
  van 1,5 meter dit de sportbeoefening in de weg staat;

Tijdens de wedstrijden houdt dit het volgende in:

 • CMV wedstrijden. De spelers hoeven geen afstand te houden tot elkaar of tot andere
  leeftijdsgroepen. Coaches en overige begeleiders houden 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • ABC-jeugd wedstrijden. De spelers hoeven geen afstand te houden tot elkaar, wel 1,5 meter
  afstand tot personen boven de 18 jaar. Coaches en overige begeleiders houden 1,5 meter
  afstand tot alle andere personen.
 • Senioren -en recreantenwedstrijden. Alle aanwezigen moeten 1,5 meter afstand houden tot alle
  andere personen. Tijdens het spelen van wedstrijden geldt deze regel niet.

Ter kennisgeving:

 • het aantal toeschouwers (binnenaccommodatie geldt hiervoor 100 personen) is exclusief
  kaderleden, officials, vrijwilligers en medewerkers (en sporters);
 • zorg waar nodig voor voldoende persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor
  materialen (water, zeep en voldoende papieren handdoekjes). Wij gaan er wel vanuit dat de
  gemeente zorgt voor deze materialen bij onze thuiswedstrijden;
 • voor binnensportaccommodaties is goed ventileren van belang. Controleer op juiste werking
  van aanwezige ventilatiesystemen en zorg ervoor dat voldoende wordt geventileerd.
  Aanpassingen van instellingen zijn niet nodig. De geldende richtlijnen en onderhoudsinstructies
  kunnen worden gevolgd. Vermijd recirculatie van lucht;
 • sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd vóór aanvang van de
  wedstrijd bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn,
  (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak. De
  coach mag dit bepalen. Ga bij jeugdspelers in overleg met de ouders;
 • indien bij een sporter/kaderlid/scheidsrechter Covid-19 wordt vastgesteld, zijn er richtlijnen
  vanuit de overheid die moeten worden gehanteerd:  Als iemand van de vereniging positief wordt getest op het coronavirus dan gelden de op dat moment geldende richtlijnen vanuit de overheid. Dit betekent dat deze persoon de richtlijnen volgt die de GGD hem of haar oplegt. De GGD verzorgt het bron- en contactonderzoek. Wanneer de GGD het advies geeft om in quarantaine te gaan is het dringende advies dit ook op te volgen. Gedurende de opgelegde quarantaineperiode neem je vanzelfsprekend ook niet deel aan
  trainingen en wedstrijden. Komt een team in de problemen omdat meerdere spelers in quarantaine moeten waardoor er geen volwaardig team opgesteld kan worden, neem dan contact op met de Nevobo zodat de
  gevolgen voor de competitie (en beker) kunnen worden besproken.

 

Bijlage: Organisatorische aanpassingen

Maatregelen overheid
Dit protocol is gebaseerd op de huidige maatregelen die er door de overheid zijn opgelegd.
Afhankelijk van het verdere verloop en eventuele aanvullende maatregelen kunnen er aanpassingen
aan dit protocol noodzakelijk zijn. Raadpleeg daarom altijd de meest actuele versie op onze website.
Negatief reisadvies in deel van Nederland
Op het moment dat een deel van Nederland door de overheid als oranje of rood gebied aangemerkt
wordt of als er vanuit de veiligheidsregio beperkingen opgelegd worden, moeten de betrokken
verenigingen de richtlijnen volgen. Dit kan tot gevolg hebben dat een of meerdere wedstrijden niet
gespeeld mogen worden, doordat een sporthal niet beschikbaar is of dat een team niet naar een
andere regio mag reizen. Er zal samen met de betrokken verenigingen en de Nevobo gekeken
worden naar de beste oplossing.

Vroegtijdige beëindiging van de competitie
Er is een kans dat de competitie niet in zijn geheel afgemaakt kan worden of dat er gedurende het
seizoen een periode niet gespeeld mag worden, waardoor niet alle wedstrijden gespeeld zijn aan het
einde van het seizoen. Per competitie wordt dan gekeken naar de afronding. Hiervoor zijn de
volgende uitgangspunten benoemd voor het bepalen van de eindstand en eventuele
promotie/degradatie van teams:
Bij minder dan de helft van de speelrondes gespeeld (volgens de kalender):
Er wordt geen eindstand opgemaakt, de competitie wordt als niet gespeeld beschouwd. Er zullen
geen teams promoveren of degraderen.
Bij meer dan de helft van de speelrondes gespeeld (volgens de kalender):
De eindstand wordt bepaald door het wedstrijd quotiënt, het aantal behaalde wedstrijdpunten
gedeeld door het aantal gespeelde wedstrijden. Op basis van de berekende eindstand zullen er
teams promoveren en degraderen.
Indien er aan het einde van het seizoen nog voldoende ruimte is en het spelen van wedstrijden weer
toegestaan is, zal er gekeken worden of er nog een vorm van nacompetitie georganiseerd kan
worden om de promotie/degradatie te bepalen. De vorm waarin dit gespeeld wordt zal later bepaald
worden.

Afzeggen wedstrijd i.v.m. coronabesmetting of corona-gerelateerde klachten
Bij een corona besmetting binnen een team en/of vereniging kan het zijn dat er gedurende een
periode door dat team of door die vereniging geen wedstrijden gespeeld mogen worden. De
betreffende vereniging dient dit zo snel mogelijk aan de Nevobo en de tegenstanders te laten weten.
In overleg zal dan gezocht worden naar een vervangende datum voor de wedstrijd(en).
Indien er een of meerdere spelers van een team met corona-gerelateerde klachten thuis moeten
blijven en het team niet beschikt over voldoende vervangers moet de vereniging contact opnemen
met de Nevobo. Er wordt dan per geval bekeken of de wedstrijd afgezegd mag worden en een
vervangende datum gezocht moet worden.
Voor afzeggen wegens coronabesmetting of corona-gerelateerde klachten, na overleg met de
Nevobo, worden geen sancties opgelegd. Hierbij wordt uitgegaan van de integriteit van de
verenigingen om hier geen misbruik van te maken.